Geschiedenis

Historie van G.V. Excelsior Goor

Het Excelsior wat wij nu kennen is niet de eerste turnvereniging in Goor onder die naam. Uit gegevens in het archief blijkt dat: "op 7 juni 1895 door 11 personen besloten is de thans rustende Gymnastiekvereniging Excelsior weder op te richten".
In februari 2010 is het bestuur in het bezit gekomen van een brief dd. 12 oktober 1899 van het toenmalige bestuur gericht aan het erelid K.H. de Boer. De originele brief en het bewijs van lidmaatschap zijn ons toegezonden door een kleinzoon van de heer de Boer en het bestuur is hem hiervoor zeer erkentelijk.
Ook deze vereniging (Excelsior II) moet zijn opgeheven, want op 15 december 1901 werd door de heren E.J. Hoek en E. Liese de mogelijkheid besproken om weer tot heroprichting te komen.

Excelsior (III) is opgericht op 21 december 1901 in het toenmalige hotel "de Engel" in Goor. Tijdens de oprichtingsvergadering werden 21 heren lid van de nieuwe vereniging.
Als oefenruimte was een lokaal van de Normaalschool aan de Schoolstraat beschikbaar, ongeveer
op de plaats waar de supermarkt C1000 was gevestigd.

In de verslagen van de beginjaren staat, dat er met lust en ijver werd geturnd, al was het ledental minimaal.
Omdat een aantal leden zich meer thuis voelde bij de voetbalsport is in 1907 de voetbalvereniging
G.F.C. voortgekomen uit de afdeling Voetbal van Excelsior. Eén van de bepalingen bij deze oprichting was dat zij een bedrag van f 7,50 moesten betalen voor het overnemen van o.a. de doelpalen.

Leden van Excelsior in 1936 op het schoolplein van de Openbare Lagere school aan de Laarstraat
bij het 35-jarig bestaan.

Excelsior eind jaren 30
In 1951 werd ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan een revue opgevoerd: "Gouden parade 't is Feest". Het succes van de revue was overweldigend. Er werden maar liefst 6 voorstellingen gegeven
in de "Grote Sociëteit", terwijl er ook nog een extra voorstelling voor bejaarden werd gegeven.
Het nummer "Huisvrouwengymnastiek" vormde één van de hoogtepunten in de show.
De leden van Excelsior vóór de muziektempel op de Schoolfeestweide ter gelegenheid van het
50-jarig bestaan in 1951.

Het besuur van Excelsior in 1951, ook ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan.